Autóbérlés a Bérautóval

Adja bérbe autóját

Legyen a partnerünkKérdezzen tőlünk bátran!

A *-gal jelölt mezők
kitöltése kötelező

Név:

E-mail*:

Telefon*:

Tárgy:

Üzenet*:

Általános szerződési feltételek
1. Szerződés tárgya és időtartama
A jelen bérleti szerződés értelmében a szerződésben megnevezett bérbeadó (a továbbiakban Bérbeadó) a fent megnevezett gépjárművet meghatározott időtartamra a bérlő (továbbiakban Bérlő) használatába engedi.
2. A jármű átadása
A Bérlő a Bérbeadó kínalatából választott gépjárművet (a továbbiakban Gépjármű) rendes műszaki állapotban, a szerződésbe foglalt felszereltséggel és tartozékokkal, beleértve a kötelezően előírt KRESZ tartozékokkal veszi át. Emellett a Bérbeadó átadja a Bérlőnek a Gépjármű kulcsait, forgalmi engedélyét és minden egyéb a jármű használatához szükséges iratot. A Gépjármű átvételekor a Bérlő köteles meggyőződni a Gépjármű állapotáról, esetleges felfedezhető sérüléseiről és forgalmi alkalmasságáról. A Gépjármű átadásáról és visszaszolgáltatásáról jegyzőkönyv készül, melyben a Bérlő kézjegyével igazolja, hogy a Gépjárművet rendes műszaki állapotban a kötelező tartozékokkal átvette. A Bérlő a Gépjárművet teletankolva, tiszta állapotban veszi át.
3. Bérleti idő
Az ún. bérleti nap a Gépjármű átvételének órájában kezdődő, folytatólagos, 24 órából álló időszak. A rákövetkező folytatólagos 24 órás időtartam, további bérleti napnak számít. Amennyiben a Gépjármű   átadása illetve visszaszolgáltatása nem a Bérbeadó telephelyén történik a bérleti idő a kiszállításhoz és a telephelyre történő visszaszállításhoz szükséges idővel meghosszabbodik. Ebben az esetben az átadás időpontja tehát elválik a bérleti szerződés tényleges kezdetétől.
4. Bérleti és egyéb díjakkal kapcsolatos rendelkezések
Az előre várható bérleti díjat Bérlő az alap fedezeti letéttel együtt letétbe helyezi az autó átvétlekor, az esetlegesen erre a célra előre fizetett összeggel csökkentve.Az alap fedezeti letét, melynek összege legalább 400 € vagy 120000Ft típustól függően, amelyet a Gépjármű visszaadásakor a Bérlő teljes összegben visszakap, amennyiben nem lépnek fel utólagos költségek a Gépjármű bérbeadásával kapcsolatban, melyeket a szerződés értelmében a Bérlő áll. Amennyiben a Gépjármű visszaadásakor a Gépjármű nincs kitakaríttatva lemosatva illetve feltankolva a Bérbeadó jogosult a visszaszolgáltatott gépjárműbe tankolt üzemanyag, és mosatási számlákat a Bérlőre áthárítani, valamint a napi bérleti díj felének megfelelő összeget kezelési költségként, kiszámlázni. 60 napnál rövidebb szerződéseknél eltérő megállapodás híján a bérleti időszak végén, minden díj és költség véglegesítését követően, de legalább havonta egyszer kerül kiszámlázásra a bérleti díj az esetlegesen felmerült egyéb költségekkel növelten, 60 napot elérő szerződéseknél a számlázás és a fizetés minden 30 nqpos szeződési hónap első napjáig esedékes. A Gépjármű rendes használatával összefüggő költségeket a bérlet ideje alatt a Bérlő állja. Abban az esetben, ha Bérlő a bérleti szerződés alapján fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, úgy köteles a mindenkori BUBOR+12%-kal megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Új BUBOR közzétételekor a kamattartozás tőkésedik. Amennyiben Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének 60 napon belül sem tesz eleget, Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a megállapodás szerinti futásteljesítmény túllépésekor a Bérbeadó a többlet kilométer(ek) után nettó 0,1€/km pótdíjat számol fel.
5. A Bérlő jogai és kötelezettségei
A Bérlő a Gépjárművet a schengeni övezet országaiban (azon uniós tagállamokban, ahol az országba belépéskor illetve onnan kilépéskor nincs kötelező megállás), Svájcban és Horvátországban használhatja. Az itt fel nem sorolt országokba csak a Bérbeadó írásos hozzájárulásával viheti ki a Gépjárművet. A Gépjárművet kizárólag olyan személy veheti bérbe, aki a bérlés időpontjában a 21. életévét már betöltötte (2000 cm3 hengerűrtartalom feletti típusoknál a 25. életévét), továbbá min. 1 éve szerzett érvényes vezetői engedéllyel és személyi igazolvánnyal rendelkezik. A Gépjárművet csak a Bérlő vezetheti. Amennyiben a Bérlő jogi személy, a Gépjárművet csak az intézmény alkalmazottja ill. Tagja vezetheti. A Bérlő felel azért, hogy a Gépjárművet csak az arra feljogosított és Gépjármű kategóriájának megfelelő jogosítvánnyal rendelkező személy vezetheti. Bérlő nem jogosult:
a) a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;
b) a Gépjárművet gyúlékony, radioaktív vagy más veszélyes természetű anyag szállítására használni;
c) a Gépjárművet bármely módon megterhelni, másnak bérbe, zálogba, illetve kölcsön adni vagy eladni;
d) a Gépjárművet üzletszerűen személy- vagy teherszállításra, oktatásra használni;
e) a Gépjárművet vonatásra, vagy bármely más jármű ill. pótkocsi mozgatására használatni;
f) a Gépjárművet alkoholos, vagy kábítószeres befolyás alatt vezetni;
g) nem rendeltetésszerűen, a Gépjárműhöz tartozó gyári kezelési utasításban és a bérleli feltételektől eltérően üzemeltetni.
A Bérlő köteles megismerkedni a Gépjármű szolgáltatásaival és gyártó által előírt használat és karbartartás módjával, és ezeket a bérlet teljes időtartama alatt betartani. A Bérlő köteles a Gépjárművet  az átadáskori műszaki állapotában megőrizni figyelembe véve a használat közben fellépő amortizációt. A használat közben fellépő amortizáció alatt a megtett kilométerek és használat idejéhez mérhető öregedés értendő. A Bérlő minden használat megkezdése előtt köteles a Gépjármű műszaki állapotát ellenőrizni. A Bérbeadó nem tehető felelőssé a Gépjármű műszaki állapotából következő balesetért vagy büntetésért. A parkolási és egyéb büntetéseket a Bérlő állja. Bérlő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy  Bérbeadó ilyen esetben adatait a megfelelő hatósághoz, üzemeltetőhöz stb. továbbítsa, és a felmerülő költségeket  (bírság, ügyintézés) bankkártyájára a bírság kézhezvételétől számított 30 napig ráterhelje. Ha Gépjárművet hatósági intézkedés következményeként elszállították, a Bérlő fedezi az ezzel kapcsolatban felmerülő összes költséget. A Bérlő köteles tartózkodni minden olyat cselekedettől, amely ereményeként harmadik személy követeléssel léphetne fel a Gépjárműre vonatkozóan. A Bérlő köteles a Gépjárműbe épített összes biztonsági berendezés használatára a Gépjármű minden elhagyásakor. A nem megfelelően használlt biztonsági berendezésből eredő károkért teljes egészében a Bérlő felel. A Bérlő nem jogosult a Gépjárművön semmilyen változtatást végezni (átépíteni, a gépkocsi belsejét megváltoztatni) vagy Gépjármű külsejét más módon megváltoztatni a Bérbeadó engedélye nélkül. Ellenkező esetben köteles a meg nem engedett változtatásokból eredő károkat teljes egészében megtéríteni. Amennyiben a bérlő jogi személy, a gépjárműt vezető személlyel a bekövetkező károkért illetve a szeződésssel összefüggésben felmerülő költségekért egyetemlegesen, egymásért kifizető kezesként felelnek.
A Gépjárműben dohányozni TILOS!
6. A Bérbeadó jogai és kötelezettségei
A Gépjármű a Bérbeadó tulajdonát képezi illetve viszontbérbeadás céljából bérli. A Gépjármű javításairól és az előírt műszaki ellenőrzéseiről a Bérbeadó gondoskodik. A kötelező műszaki ellenőrzés ill. javítások elvégzése harmadik személy által csak a Bérbeadó írásos engedélyével lehetséges. A Bérbeadó bármikor jogosult a Gépjármű műszaki állapotáról meggyőződni.
7. Biztosítás
A gépkocsi bérleti díja tartalmazza a casco és kötelező felelősség biztosításokat. Sajáthibás baleset esetén, a Bérlő az önrész mértékéig felelős. Az önrész a kárösszeg 10%-a, de minimum legalább 400 €. A kárösszeget illetve annak önrészét a bérbeadó vagy a gépjármű üzembentartója bérlőnek kiszámlázza. Amennyiben az adott autó nem rendelkezik casco biztosítással, úgy az önrész feletti összeget Bérbeadó Bérlőtől átvállalja. A Bérlő baleset vagy a Gépjármű meghibásodása esetén igénybeveheti a gépjárműhöz kapsolódó assistance szolgáltatást.
8. Károkozás, rongálás, lopás, Gépjármű elvesztése esetére. Kárfelelősség.
A Bérlő köteles megfelelő körültekintéssel eljárni, hogy elkerülje a Gépjármű megrongálódását, elvesztését ill. ellopását. Amennyiben a Bérlő harmadik személy által birtokolt gépjárműben, ember életben vagy vagyonban kárt okoz, köteles ezt haladéktalanul jelenteni a Bérbeadónak. Amennyiben a Bérlő ezt elmulasztja, teljes anyagi felelősséggel tartozik az okozott károkért. A Bérlő teljes anyagi felelősséggel tartozik a Gépjárművön  jelen szerződés megszegésével összefüggésben keletkezett károkért.  A Bérbeadó gondoskodik a biztosító társaság értesítéséről, amelynél a Gépjármű biztosítva van.  Biztosítási esemény bekövetkeztekor (lopás, Gépjármű megrongálódása) a Bérlő csak az bérleti szerződésbe foglalt önrész mértékéig felelős.
Ha a Bérlő a Gépjárművel baleset részesévé válik, köteles haladéktalanul értesíteni a rendőrséget és írásos jegyzőkönyvet készíteni, amelyet a Bérbeadónak ad át. A jegyzőkönyvnek mindenekelőtt tartalmaznia kell a balesetben résztvevők és a baleset tanúinak nevét, lakcímét, a balesetben résztvett más gépjárművek forgalmi rendszámát és a balesetet kivizsgáló rendőri szerv által készített  jegyzőkönyvet. A Bérlő köteles a baleset részesei számára törvénybe foglalt kötelezettségnek eleget tenni. A Bérlő nem jogosult a baleset más részeisei ill. harmadik fél által támasztott követelések elismerésére a Bérbeadó írásos engedélye nélkül. A Bérlő köteles a Gépjárműn a bérlet során fellépő mindennemű károkról (azaz a baleset során keletkezett károkról is) haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót és amennyiben a kár meghaladja a  400 €-ot rendőrségi feljelentést tenni.
A bérlő anyagi felelősséggel tartozik a bérlet során a gépjárműben keletkezett egyéb kisebb sérülésekért is, pl.:a kerekek és gumiköpenyek sérüléseiért, az utastérben keletkezett sérülésekért, a rendellenes kezelésből eredő, ill. az ismeretlen károkozó által okozott sérülésekért. A Bérlő a bérelt gépjármű mindenkori új beszerzési áráig tartozik teljes anyagi felelőséggel, ha a gépkocsit úgy lopják el, hogy a Bérlő a gépkocsi forgalmi engedélyét és/vagy a kocsi kulcsát nem tudja a bérbeadónak visszaszolgáltatni, továbbá a Bérlő viseli a bérleti idő alatt a bérelt Gépjárműben keletkezett kár teljes összegét, ha a Bérlő a Gépjárművet alkoholos vagy kábítószeres befolyás alatt vezette, illetve megszegte a közlekedési szabályokat; jogosulatlan vezető (a bérleti szerződésben nem feltűntetett személy) általi károkozás történik; hűtő- illetve kenőfolyadék elfolyása esetén a bérlőnek felróhatóan keletkezik kár; a Gépjárműbe a gyárilag előírttól eltérő típusú vagy minőségű üzemanyagot töltöttek. Amennyiben Bérlő Bérbeadóval szembeni együttműködési kötelességének nem tesz eleget, és a jármű használata közben keletkezett új sérülésekről, rendellenes használat miatt felmerült hibákról Bérbeadót nem tájékoztatja, Bérbeadó jogosult a gépjármű tényleges visszaszolgáltatását követően 30 napig a felmerült költségeket szerződés szerint Bérlő bankkártyájára ráterhelni. Több bérlő esetén az okozott károkért a bérlők egyetemlegesen felelnek.
9. A Gépjármű visszaszolgáltatása
A bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a Gépjárművet minden tartozékával, iratával és kulcsával együtt a megállapodott helyen a Bérbeadónak visszaadni olyan állapotban, ahogy azt átvette, figyelembe véve a rendes használat közben fellépő amortizációt. A megállapodottól eltérő helyen csak a szerződő felek kölcsönös megegyezésével pótdíj ellenében lehetséges.
A Gépjárművet feltankolva, kitakaríttatva kell visszaadni, ellenkező esetben a 3. pont értelmében a Bérbeadó jogosult az ezzel kapcsolatos költségeket a Bérlőre hárítani. Ha a Gépjármű vissza-szolgáltatására tartozékaival együtt a szerződésbe foglaltnál későbbi időpontban kerül sor, akkor ez késedelemes visszaszolgáltatásnak minősül. Ebben az esetben a Bérbeadó jogosult a Gépjárművet azonnali hatállyal visszavenni. A Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Gépjárművet a megállapodottól eltérő helyen és/vagy késedelemesen szolgáltatja vissza a Bérbeadó jogosult a járművet eltulajdonítottként bejelenteni az illetékes rendőri szerveknél ill. Bírósági eljárást kezdeményezhet a Bérlővel szemben, melynek következményeit kizárólagosan a Bérlő viseli.
A Gépjármű visszavételével kapcsolatos költségeket a Bérlő fedezi. A Gépjármű kulcsának ill. iratainak elvesztése esetén, és minden egyéb vissza nem szolgáltatott tartozék esetében a Bérlő köteles az ezzel kapcsolatos kárt megtéríteni. A bérleti idő meghosszabbításának szándékát a Bérlő köteles 24 órával a bérlet lejárta előtt bejelenteni. Hasonlóképpen, bérleti idő lejárta előtt kívánja visszaadni a Gépjárművet, köteles erről a Bérbeadót 24 órával előtte tájékoztatni. A megállapodottól eltérő időpontban történő visszaadással kapcsolatos költségeket a Bérlő viseli és a Bérbeadó jogosult a teljes hátralévő időre vonatkozó bérleti díjat felszámítani. A bérleti időtartam meghosszabbítása esetén jelen szerződés érvényben marad.
10. A bérleti szerződés megszűnése
A bérleti szerződés, amenyiben a szerződő felek közösen másképp nem határoznak,  a bérleti idő lejártával automatikusan megszűnik. A szerződés feltételeinek megszegése ill. a Gépjárműn okozott kár esetében a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal szerződést bontani. A bérleti szerződés a Gépjármű eltulajdonítása ill. megsemmisülése esetén is automatikusan megszűnik.
11. Záró rendelkezések
Az Átalános Szerződési Feltételek a jelen bérleti szerződés elválaszthatatlan része. A jelen bérleti szerződés és Átalános Szerződési Feltételek által nem szabályozott kérdésekben a Szlovák Köztársaság polgári törvénykönyve irányadó. Jelen szerződés az idegen nyelvű változattal mindenben megegyezik és annak elválaszthatatlan része.
Autóbérlés – Autókölcsönzés – Budapest | Berauto.sk s.r.o 94131 Dvory nad Žitavou 2159 :: Tel(SK): +421-948-447-873 :: Tel(HU): +36-20-357-5683
Sitemap